Baitholder

Medidas:

N°8 – 10 pcs x pack
N°4 – 10 pcs x pack
N°2 – 10 pcs x pack
N°1 – 10 pcs x pack
N°2/0 -10 pcs x pack
N°3/0 -10 pcs x pack
N°1/0 -10 pcs x pack
N°4/0 -10 pcs x pack
N°5/0 -10 pcs x pack
N°5/0 – 100 pcs xpack
N°7/0 -10 pcs x pack

N°2 – 100 pcs x pack
N°4 – 100 pcs x pack
N°8 – 100 pcs x pack
N°7/0 – 100 pcs xpack